Те, для чого відкрите серце, не може скласти таємниці для розуму. Л. Фейєрбах


Сучасне інформаційне суспільство становить перед школою завдання підготовити випускників здатних:

- Гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно здобуваючи необхідні знання, уміло застосовуючи їх на практиці;

- Самостійно критично мислити, уміти бачити проблеми, що виникають в реальній дійсності і шукати шляхи їх раціонального вирішення;

- Бути комунікабельними, контактними, уміти працювати спільно в різних соціальних групах;

- Самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного рівня;

- Грамотно працювати з інформацією.

Які ж умови необхідні для виконання цих завдань? Насамперед  -  можливість залучення кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного, застосування ним на практиці цих знань і чітке усвідомлення де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бути застосовані.
Головне для дитини – розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів.
Інтелектуальний розвиток – духовне, розумове вдосконалення людини, що охоплює розвиток здібностей, чуттєвого пізнання і розвиток мислення.
 

Вчитель – не той хто вчить, а той у якого вчаться…


Розумове виховання здійснюється безперервно: під час цілеспрямованого навчання, в процесі праці і гри, під час розв’язання життєвих ситуацій, а також шляхом спілкування з дорослими і однолітками.

Інтелектуальне виховання спрямоване на розвиток інтелектуальної культури особистості, культури мислення, раціональної організації навчальної праці.

Розвиток інтелектуальних здібностей відбувається в процесі всієї навчально-виховної роботи. Тобто мова йде про єдність урочної, позакласної та позашкільної пізнавально-виховної діяльності, формування загальної інтелектуальної атмосфери, в якій навчаються і живуть учні.
Найважливіше місце в технології розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів посідає урок математики.
Тому особливу увагу звертаю на підвищення мотивації до вивчення предмета й рівня математичних знань, навичок і культури за допомогою створення інтелектуальної атмосфери уроку шляхом використання прийомів розвитку розумової діяльності та творчої уяви, а також сучасних підручників.
Прагну розвивати у дітей загальні розумові здібності, організацію мислення, підвищення загального рівня культури, інтелекту й досвідченості за допомогою вивчення предмета математики.

Для актуалізації опорних знань, перевірки засвоєння матеріалу, умінь та навичок учнів, а також для заохочення учнів до активного вивчення нового матеріалу я використовую такі прийоми інтерактивного навчання як «мозковий штурм», «броунівський рух», «акваріум», «мікрофон», а також ребуси і кросворди. Ці форми роботи можуть бути індивідуальними, груповими або для всього класу.
 


Єдиний шлях, який веде до знання - це діяльність.   Бернард Шоу


Особливе місце на уроці займають вправи, націлені на розвиток розумової діяльності за допомогою математичних завдань.

Використовуюю такі прийоми: логічність, виявлення спільних понять, виключення понять, асоціації, аналіз кількісних відносин, пошук аналогів, формування означень, вираження думок іншим способом, пошук помилок, розвиток уяви.  Частина уроку ведеться по групах, використовуються комп’ютерні технології.


   LiabahNatalia@gmail.com